Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Generalforsamling
  • Referat 2009

Generalforsamling 2009

Ebeltoft den 26-06-09
                                             
Referat af ordinær generalforsamling fredag den 12-06-09 kl. 1900 på
Ebeltoft Parkhotel
 
Til generalforsamlingen 2009 var der mødt 19 m/k inkl. bestyrelsen. Sidste år 33
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
 
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, efter tur afgår:
             Jørn Back Mikkelsen, Gustav Wieds Vej 2, 8400 Ebeltoft,
             Gunnar Ladegaard, Kystvejen 81, 8400 Ebeltoft.
             Begge villige til genvalg.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
            Peter Caprani, Glentevej 5, 8400 Ebeltoft, - ønsker ikke genvalg.
            Forslag: Knud Erik Jensen, Korsagervej 5, 8900 Randers,  
            Keld Nielsen, Thorupsbakke 18, 8400 Ebeltoft
            Jørgen Dallerup, Hejrevej 2, 8400 Ebeltoft
Valg af revisor.
             Nuværende er PR revision v/Poul Rohde, Skolebakken 5., 8000 Århus.
 Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamling 2009, og på bestyrelsens vegne foreslog han Knud Erik Jensen som dirigent.
 
Ad. 1.
Knud Erik Jensen blev valgt.
 
Ad. 2.
Ingen debat om bestyrelsens beretning, som blev godkendt med akklamation.
 
Ad. 3.
Administrator Johannes Flodgaard.s reviderede årsregnskab forelagt generalforsamlingen.
Ligeledes godkendt med akklamation.
 
Ad. 4.
Budget 2008 fremlagt, og godkendt uden debat. Et enkelt spørgsmål omkrig hvem der skal køre regnskab. Privat eller offentlig?
 
Ad. 5.
Jørn Back Mikkelsen, Gustav Wieds Vej 2, 8400 Ebeltoft og
Gunnar Ladegaard, Kystvejen 81, 8400 Ebeltoft, blev begge genvalgt.
 
Ad. 6.
Keld Nielsen, Thorupsbakke 18, 8400 Ebeltoft valgt som 1. suppleant.
Jørgen Dallerup, Hejrevej 2, 8400 Ebeltoft valgt som 2. suppleant.
 
Ad 7.
PR-revision genvalgt.
 
Ad. 8.
Ingen indkomne forslag.
 
Ad. 9.
Intet
 
Generalforsamling afsluttet kl. 1940, og dirigenten takkede for god ro og orden.
 
Efter socialt samvær med de fremmødte andelshavere, holdt den nye bestyrelse et kort konstituerende møde, hvor det blev besluttet, at arbejdsopgaverne indtil videre forbliver som hidtil.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Gunnar Ladegaard

Udskriv