Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Generalforsamling
  • Referat 2010

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 11-06-10 kl. 19:00 på Ebeltoft Parkhotel. Til generalforsamlingen 2010 var der mødt 29 m/k inkl. bestyrelsen. Sidste år 19 m/k. Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: - efter tur afgår: Edvard Mikkelsen, Fyrrebakken 17, 8400 Ebeltoft Paul Kjer Michelsen, Mågevangen 24, 8400 Ebeltoft Johannes Flodgaard, Gørrilds Allé 30, 8920 Randers NV. Alle tre villige til genvalg.

6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: nuværende er, - Keld Nielsen, Thorupsbakke 18, 8400 Ebeltoft Jørgen Dallerup, Hejrevej 2, 8400 Ebeltoft. Begge villige til genvalg.

7. Valg af revisor: Nuværende er PR revision v/Poul Rohde, Skolebakken 5, 8000 Århus C, som imidlertid ophører med at drive revisionsvirksomhed. Nyt forslag:

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til generalforsamling 2010, og på bestyrelsens vegne foreslog han Knud Erik Jensen som dirigent.
Ad. 1.
Knud Erik Jensen blev valgt, - og konstaterede at formalier jf. vedtægterne var ok.
Ad. 2.
Bestyrelsen mundtlige beretning ved Jørn Back Mikkelsen.
Keld Nielsen undrede sig over at vores Hjemmeside stadig har fejl og mangler, herunder at regnskaber og vedtægter m.v. endnu ikke er at finde på siden. 
Det er naturligvis stadig bestyrelsens målsætning at Hjemmesiden skal være maksimal informativ, men dels har der været lidt indkøringsvanskeligheder, og dels har vores administrationsprogrammer ikke været helt kompatible med Hjemmesidens platform. Det kommer helt sikkert på plads i forbindelse omlægningen og samarbejdet med Regnskabskontoret Nord.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt med akklamation.
Ad. 3.
Administrator Johannes Flodgaard.s reviderede årsregnskab forelagt generalforsamlingen.
Niels Bundgaard stillede spørgsmål om Vandværkets likvider, idet han mente det var et alt for stort beløb af have stående, - formentlig til en for lav rente.
Thomas Pannerup stillede ligeledes opklarende spørgsmål omkring beholdningen af likvider.
Johannes redegjorde for baggrunden, herunder at såfremt pengene skulle sættes i obligationer, ville de være for bundet, og det ville blive sværere at trække likvider ud, når f.eks. der skal bruges penge til akut reparationer, og til de løbende renoveringer af ledningsnet.
Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.
Ad. 4
Administrator Johannes Flodgaard.s budget for kommende år fremlagt, og ligeledes godkendt med akklamation.
Ad.5
Godkendt med akklamation.
Ad. 6
Genvalg med akklamation.
Ad. 7
To forslag til valg af revisor:
Revisorgården i Mariager og Revisionsfirmaet Deloitte i Aars.
Deloitte i Aars var på generalforsamlingen repræsenteret af revisor Thomas Pannerup, som i øvrigt er andelshaver i Vandværket.
Thomas redegjorde for det tilbud Deloitte havde afgivet til Vandværket. Pris og indhold i tilbuddene fra de to revisionsfirmaer var stort set ens.
Der var herefter almindelig debat om pris og indhold, og herunder også evt. prisstigninger de næste 3 år.
Thomas kunne oplyse, at forbrugerpristal ville være regulerende for evt. prisstigning.
Herefter blev der foretaget afstemning omkring valg af ny revisionsfirma.
12 stemmer for revisionsfirmaet Deloitte v/Thomas Pannerup.
Én (1) stemme for Revisionsgården i Mariager.
Ad. 8
Ingen forslag.
Ad. 9
Keld Nielsen fra Thorupsbakke, foreslog at man for fremtiden holder generalforsamling om lørdagen, - evt. med efterfølgende traktement, buffet, e.l. Keld Nielsen mente det ville trække flere andelshavere til generalforsamlingerne, og det ville styrke de sociale relationer blandt andelshaverne.
Eluf fra Rågevej bakkede op om forslaget.
Dirigenten præciserede at forslaget ikke kunne sættes under afstemning, men alene føres til referat med henblik på evt. senere drøftelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil drøfte forslaget ved én af kommende bestyrelsesmøder.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:10, og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for en god generalforsamling.
**********************
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændret fordeling af poster.

Udskriv