Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Generalforsamling
  • Referat 2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011  

Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 10-06-11 kl. 19:00 på Ebeltoft Parkhotel.

Til generalforsamlingen 2011 var der mødt 30 m/k inkl. bestyrelsen. Sidste år 29 m/k.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: - efter tur afgår:   
Jørn Back Mikkelsen, Gustav Wieds Vej 2, 8400 Ebeltoft    
Gunnar Ladegaard, Kystvejen 81, 8400 Ebeltoft     Begge villige til genvalg.
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: nuværende er, -    
Keld Nielsen, Thorupsbakke 18, 8400 Ebeltoft    
Jørgen Dallerup, Hejrevej 2, 8400 Ebeltoft.     Begge villige til genvalg.
7. Valg af revisor: Nuværende er Deloitte i Års,
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt. ************

Formanden bød velkommen til generalforsamling 2011, og på bestyrelsens vegne foreslog han Knud Erik Jensen som dirigent.

Ad. 1. Knud Erik Jensen blev valgt, - og konstaterede at formalier jf. vedtægterne var ok.

Ad. 2. Bestyrelsen mundtlige beretning ved Jørn Back Mikkelsen. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt med akklamation.

Ad. 3. Administrator Johannes Flodgaard.s reviderede årsregnskab forelagt generalforsamlingen. Knud Erik ønskede en udredning om hvordan fast driftsbidrag fordeles, og hvordan matcher takstbladet omkringliggende vandværkers takstblade. En enkelt stillede spørgsmål omkring vandværkets tilgodehavende. Et spørgsmål omkring vandværkets store egenkapital. Spørgsmålene blev besvaret og afklaret, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad. 4 Administrator Johannes Flodgaard.s budget for kommende år fremlagt, og ligeledes godkendt med akklamation. Enkelt spørgsmål om udgifter til bestyrelses og generalforsamling.

Ad.5 Genvalgt med akklamation.

Ad. 6 Palle Jensen, Røndevej 19, 8400 Ebeltoft og Flemming Krogh, Krebsevej 10, 8400 Ebeltoft blev forslået til suppleanter. Begge valgt med akklamation

Ad. 7 To forslag til valg af revisor: Revisorgården i Mariager og Revisionsfirmaet Deloitte i Aars. Genvalgt

Ad. 8 Ingen forslag.

Ad. 9 Debat om hvorvidt vi som forsøg skulle flytte den årlige generalforsamling fra fredag aften til lørdag formiddag, - og evt. ændre på traktementet, evt. med brunch før generalforsamlingen. Flere tilkendegav at vi skulle holder fast ved fredag aften, og en vejledende tilkendegivelse godtgjorde at to stemte for en brunch før generalforsamling, og 28 stemte for at fortsætte med samme koncept fredag aften.
Der var dog stemning for af bestyrelsen undersøger muligheden for evt. at flytte generalforsamlingen tilbage til Vægtergården. Generalforsamling 2012 fredag den 08-06-12. Intet om sted. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:10, og takkede for god ro og orden. F

ormanden takkede for en god generalforsamling. ********************** Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændret fordeling af poster.

Udskriv