Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Generalforsamling
  • Referat 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 08-06-12 kl. 19:00 på Ebeltoft Parkhotel.    

Til generalforsamlingen 2012 var der mødt 29 m/k inkl. bestyrelsen. Sidste år 30 m/k.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.   Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen Johannes Flodgaard, Gørrilds Allé 30, 8920 Randers NV, ønsker at udtræde efter tur. Edvard Mikkelsen, Fyrrebakken 17, 8400 Ebeltoft, er villig til genvalg. Paul Kjær Michelsen, Mågevangen 24, 8400 Ebeltoft, er villig til genvalg.

6.   Valg af to suppleanter til bestyrelsen, - nuværende er: Palle Jensen, Røndevej 19, 8400 Ebeltoft. Flemming Krogh, Bækkelundsvej 15A, 8240 Risskov.

7.   Valg af revisor. Nuværende er Deloitte, Års.

8.   Behandling af indkomne forslag.

9.   Eventuelt. ************

Formanden Jørn Back Mikkelsen bød velkommen til generalforsamling 2012.

Han orienterede herefter generalforsamlingen om sin beslutning om at trække sig som formand, - hvorefter han overdrog formandskabet til bestyrelsens 1. suppleant Palle Jensen. Den fungerende formand takkede for overdragelsen, og bød ligeledes velkommen til årets generalforsamling. Han foreslog herefter afgående formand Jørn Back Mikkelsen som dirigent.

Ad. 1. Jørn Back Mikkelsen blev valgt, - takkede for valget, og konstaterede at formalier jf. vedtægterne var ok, bortset fra at indkaldelsen gå grund af problemer med trykkeriet, ikke var udsendt rettidigt. Generalforsamlingen havde ikke noget at indvende, og dirigenten kunne herefter overgive den mundtlige beretning til fungerende formand Palle Jensen.

Ad. 2. Bestyrelsen mundtlige beretning ved Palle Jensen. Enkelte andelshavere stillede spørgsmål omkring de nye vandmålere, specielt om det ville medføre en ekstra omkostning for de enkelte grundejere. Spørgsmålene blev afklaret og belyst, - det giver ingen ekstra omkostninger for den enkelte grundejer, - og ingen ændring af installationerne. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt med akklamation.

Ad. 3. Erik Jensen, Regnskabskontoret Nord, fremlagde det reviderede årsregnskab forelagt generalforsamlingen. Spørgsmål om hvorvidt vandværket har for mange likvider. Johannes Flodgaard redegjorde for hvad bestyrelsen har gjort sig af tanker om fremtidige anlægsprojekter og investeringer, specielt i relation til vores 5 års investeringsplan. Spørgsmålene blev besvaret og afklaret, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad. 4 Administrator Johannes Flodgaard.s budget for kommende år fremlagt, og ligeledes godkendt med akklamation. Enkelt spørgsmål om udgifter til bestyrelses og generalforsamling.

Ad.5 Edvard Mikkelsen, Fyrrebakken 17, 8400 Ebeltoft, er villig til genvalg. Paul Kjær Michelsen, Mågevangen 24, 8400 Ebeltoft, er villig til genvalg. Begge genvalgt med akklamation. Bestyrelsens 2. suppleant, Flemming Krogh, Bækkelundsvej 15A, 8240 Risskov blev foreslået og valgt ind i bestyrelsen. (afløser for Johannes Flodgaard.) Valgt med akklamation.  

Ad. 6 Forslag til suppleanter: Villy Madsen, Fiskervej 51 og Jens Glarborg Dam, Tinghøjvej 1. Begge valgt med akklamation.

Ad. 7 To forslag til valg af revisor: Revisionsfirmaet Deloitte i Aars. Genvalgt Ad. 8 Behandling af indkomne forslag: Keld Nielsen, Thorupsbakke 18, 8400 Ebeltoft redegjorde og plæderede for sit forslag om at bestyrelsen arbejder for at indføre dobbelt kontrol af vandkvaliteten, forstået på den måde at Eurofin (Vandanalysefirma) udover de to årlige lovbefalede test, - udtager yderligere to test på samtlige af vandværkets anlæg.  Baggrunden for forslaget skulle ses i lyset af de coliforme (jordbakterier) forureninger som vi desværre også har været udsat for i Handrup Lyngsbæks vandforsyningsområde. Forureningerne har heldigvis været minimale, og begrænset til specifikke områder. De foreslåede ekstrakontroller ville koste ca. kr. 20.000,-. Fungerende formand Palle Jensen redegjorde for at vandværket allerede har indkøbt godkendt målingsudstyr, således af vi selv kan udtage vejledende vandprøver, f.eks. i forbindelse med udskiftning af hovedledninger, og/eller i forbindelse med skybrud m.v. Bestyrelsen påtager sig ansvaret for udtagelse af mindst to ekstra prøver om året. Såfremt vandværket konstaterer en forurening med eget målerudstyr, bliver der naturligvis taget aktion på det, - og efterfølgende kontrolmålinger vil bliver foretaget ved Eurofin.s foranstaltning. Keld Nielsens forslag blev herefter sat under afstemning. For forslaget stemte én.

Ad. 9 Spørgsmål om hvordan der bliver meldt ud mht. vandmålinger. Generalforsamling 2012 fredag den 08-06-13. Intet om sted. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:30, og takkede for god ro og orden. Fungerende formand takkede for en god generalforsamling. ********************** Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Palle Jensen Næstformand: Paul Kjær Michelsen Kasser: Flemming Krogh Teknik: Edvard Mikkelsen Sekretær: Gunnar Ladegaard

Udskriv