Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Generalforsamling
  • Referat 2013

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 07-06-13 kl. 19:00 på Ebeltoft Parkhotel.   

Til generalforsamlingen 2013 var der mødt 33 m/k inkl. bestyrelsen. Sidste år 29 m/k.

  Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2014 forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. på valg er:   
Palle Gregers Jensen, Røndevej 19, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg.   
Gunnar Ladegaard, Kystvejen 81, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg. 
6. Valg af suppleanter: Nuværende suppleanter er:     
Villy Madsen, Fiskervej 51, 8400 Ebeltoft. Ønsker ikke genvalg.     
Jens Glarborg Dam, Tinghøjvej 1, 8400 Ebeltoft. Ønsker ikke genvalg. 
7. Valg af revisor.     Nuværende revisor er Deloitte, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Eventuelt.  

Ad. 1 Formanden bød velkommen til generalforsamling 2013, og forslog herefter Jørn Back Mikkelsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt, hvorefter han overlod generalforsamlingen til formanden.  

Ad. 2. Formanden afgav sin mundtlige beretning, som derefter blev debatteret. Enkelte spørgsmål omkring aflæsningen af de gamle målere og overgang mellem ny og gammel. Spørgsmål om hvor man kan sammenligne aflæsningen med aflæsningen fra forrige år. Fremover bliver aflæsningen foretaget i til 1. november. Er de nye målere er lige så sarte for frost som de gamle. Enkelt spørgsmål omkring vores prisniveau i forhold til Djurs Vand priser. (Ca. kr. 300 over vores priser). Alle spørgsmål blev besvaret og belyst, hvorefter bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.  

Ad. 3. Det reviderede regnskab ved kasser Flemming Krogh. Regnskab godkendt med akklamation.    

Ad. 4. Budget 2014 ved kasser Flemming Krogh. Enkelte spørgsmål om prisstigningen fra kr. 610 til kr. 760. Spørgsmål om udgiften for de nye vandmålere. Spørgsmålene blev besvaret og belyst, hvorefter budget 2014 blev godkendt med akklamation.  

Ad. 5. Begge genvalgt.  

Ad. 6. Bestyrelsen foreslog: Poul Bøjersen, Enebærstien 8, 8400 Ebeltoft. Per Winther Rasmussen, Østertoften 61, 7400 Herning. Begge suppleanter valgt med akklamation.  

Ad. 7 Deloitte genvalgt  

Ad.8 Ingen indkomne forslag.  

Ad. 9.  Der blev rettet en kritik af lokalet hvori generalforsamlingen blev afviklet. Der blev spillet meget høj musik fra tilstødende lokaler. Enkelt spørgsmål om hvor meget ledningsnet der er skiftet. Spørgsmål om spildprocent. 3% spild i 2012.  

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen. Vandværket var herefter vært for et beskedent traktement. Sluttede kl. 20:05

Udskriv