Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Generalforsamling
  • Referat 2014

Generalforsamling 2014


Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.M.B.A

Ebeltoft den 11-06-14

Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 06-06-14 kl. 19:00 på Ebeltoft Parkhotel.

Til generalforsamlingen 2014 var der mødt 34 m/k inkl. bestyrelsen. Sidste år 33 m/k.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab for 2013 forelægges til godkendelse.

4. Budget for 2015 forelægges til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
Paul Kjær Michelsen, Mågevangen 24, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg.
Edvard Mikkelsen, Fyrrebakken 17, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg.
Flemming Krogh, Bækkelundsvej 15A, 8240 Risskov. Er villig til genvalg.

6. Valg af suppleanter: Nuværende suppleant er:
Povl Bojesen, Enebærstien 8, 8400 Ebeltoft. Er villig til genvalg.

7. Valg af revisor.
Nuværende revisor er Deloitte, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Ad. 1
Formanden bød velkommen til generalforsamling 2014, og foreslog herefter Jørn Back Mikkelsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt, hvorefter han overlod generalforsamlingen til formanden.

Ad. 2.
Formanden afgav sin mundtlige beretning, som derefter blev debatteret.
Spørgsmål om hvor og hvordan vandprøverne bliver udtaget.
Spørgsmål om vandprøverne og grænseværdier.
Spørgsmål om vores håndtering at vandspild. Edvard gav nogle bud på spildet, og oplyste, at vi formentlig har løst problemet ved næste måling i november.
Godkendt med akklamation.

Ad. 3.
Det reviderede regnskab ved kasser Flemming Krogh. Regnskab godkendt med akklamation. Der var en god debat om den 100.000,- kr større afskrivning, som blev forklaret af Flemming Krogh.
Godkendt med akklamation.

Ad. 4.
Budget 2015 ved kasser Flemming Krogh.
Godkendt med akklamation.

Ad. 5.
Alle genvalgt.

Ad. 6.
Bestyrelsen foreslog:
Poul Bøjersen, Enebærstien 8, 8400 Ebeltoft.
Genvalgt.

Da sidste års 1. suppleant Per Winther nu er indtrådt i bestyrelsen som formand, skulle der vælges en ny suppleant.
Foreslået og valgt blev:
Per Vestergaard, Krebsevej 14, 8400 Ebeltoft.

Efter forhandling med generalforsamlingen blev det besluttet at såfremt der bliver behov for udskiftning af et bestyrelsesmedlem, vil der blive foretaget en selektiv udvælgelse således at kompetencerne stemmer bedst muligt med de arbejdsopgaver den afgående bestyrelsesmedlem har dækket.

Ad. 7
Deloitte genvalgt

Ad.8
Ingen indkomne forslag.

Ad. 9.
Debat om løst og fast.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen. Vandværket var herefter vært for et beskedent traktement.
Sluttede kl. 20:05

Gunnar Ladegaard
Sekretær

Udskriv