Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

  • Forside
  • Vedtægter og regulativ
  • Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter For Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b-a
 
Navn og hjemsted
§ 1
Selskabet, der er stiftet den 26. juni 1978, er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a) hvis navn er
 
Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i SYDDJURS KOMMUNE.
                                                                                                                                 
Formål
§ 2
Selskabets formål er I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige
afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
 
Medlemmer
§ 3
Enhver, der har tinglyst ankomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerligheder, er det ejere af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.
 
Medlemmernes rettigheder
§ 4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Syddjurs kommunefastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
 
Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbedrag) samt af nærværende regler.
Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til af drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringer, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
 
Udtræden af selskabet
§ 6
Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, ved nedlæggelse af vandforsyningen til en ubebygget grund, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer eller vandforsyningen nedlægges, afbrydes eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.
 
Levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 7
Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
 
Generalforsamling
§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned. Indkaldelsen til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær sker med mindst en måneds varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem via SMS eller E-mail. Og med meddelelse om at dagsorden, årsrapport, budget mv. findes på vandforsyningens hjemmeside

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 1. april.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
-          Valg af dirigent
-          Bestyrelsens beretning
-          Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
-          Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
-          Valg af medlemmer til bestyrelsen
-          Valg af suppleanter til bestyrelsen
-          Valg af revisorer
-          Behandling af indkomne forslag
-          Eventuelt.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
 
Stemmeret og afstemninger
§ 9
Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.
Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
 
Bestyrelsen
§ 10
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år afgår 2 medlemmer og hvert andet år 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
 
Tegningsret
§ 11
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
Regnskab
§ 12
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorerne.
 
Opløsning
§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelser.
 
Ikrafttræden
§ 14
Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 26. juni 1978 og sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 19.november 2021. De træder i kraft samme dag den 19.november 2021.

C.V.

Per Winther-Rasmussen

Hanne Andersen

 

Udskriv